Liên Hệ | WWF

Liên Hệ

Để biết thêm chi tiết về các chương trình hợp tác Doanh nghiệp của WWF tại Việt Nam, vui lòng liên hệ:
Nguyễn Thanh Nga
Giám đốc Chương trình Hợp tác Doanh nghiệp

ĐT:         +84 8 3932 1873
Di động: +84 903 464 546
nga.nguyenthanh@wwfgreatermekong.org
Hồ Hữu Huy
Cán bộ Truyền thông Chương trình Hợp tác Doanh nghiệp

ĐT:         +84 8 3932 1873
Di động: +84 167 4800 770
huy.hohuu@wwfgreatermekong.org