WWF-Việt Nam Mời chào giá cung cấp thùng rác công cộng

Posted on 05 August 2021

Nội dung: Mời chào giá cung cấp thùng rác công cộng
 
Bên mời chào giá: Tổ chức World Wide Fund for Nature tại Việt Nam
 
Ngày mời chào giá: 5 tháng 8 năm 2021
 
Thời hạn nhận chào giá: 15h 00 ngày 12 tháng 8 năm 2021
 
Tổ chức World Wide Fund for Nature tại Việt Nam kính mời các nhà cung cấp gửi hồ sơ chào giá cung cấp hàng hóa và dịch vụ theo các nội dung chi tiết được cung cấp như trong Thư mời chào giá đính kèm.

Báo giá chính thức được ký tên và đóng dấu bởi doanh nghiệp, và các tài liệu gửi kèm như hình ảnh, thông số kỹ thuật của từng loại thùng sẽ được gửi qua thư điện tử đến các địa chỉ email sau: giang.tranpt@wwf.org.vnquynh.nguyenmy@wwf.org.vn                             
 
Thời hạn nộp báo giá: 15:00 Giờ, ngày 12 tháng 08 năm 2021.
Báo giá nộp muộn sẽ không được chấp nhận.