Khảo sát quốc gia về sự đóng góp của rác thải nhựa từ hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản đến rác thải nhựa đại dương

Posted on 25 October 2021

Nghiên cứu “Khảo sát quốc gia về sự đóng góp rác thải nhựa từ hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản vào rác nhựa đại dương” là một hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam.
Nghiên cứu là một phần của dự án hỗ trợ cho Tổng cục Thuỷ sản nhằm xác định lượng rác nhựa phát thải từ khai thác và nuôi trồng thủy sản vào môi trường biển. Đầu ra của hoạt động này sẽ là các lựa chọn chính sách để quản lý rác nhựa phát sinh từ hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản cũng như đầu vào cho Kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản, giai đoạn 2021-2030.

Nghiên cứu được thực hiện bởi một nhóm chuyên gia dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Thủy sản, được thực hiện trong vòng 4 tháng, từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2020 với mục tiêu:
  • Đánh giá được nguồn phát sinh, khối lượng, thành phần rác thải nhựa từ một số hoạt động khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản ven biển và trên biển.
  • Đề xuất được những giải pháp quản lý hiệu quả rác thải nhựa từ một số hoạt động khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản ven biển và trên biển.
Phạm vi nghiên cứu: 3 tỉnh đặc trưng cho 3 miền. Các tỉnh được chọn là Quảng Ninh (miền Bắc), Phú Yên (miền Trung) và Kiên Giang (miền Nam).

Đối tượng nghiên cứu: vấn đề rác thải nhựa từ hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản ven biển và trên biển, cụ thể:
  • Đối với khai thác thủy sản: khảo sát năm loại nghề chính (nghề lưới kéo, nghề lưới vây, nghề lưới rê, nghề câu và nghề khác) tại ba vùng ngư trường khai thác khác nhau (vùng ven bờ, vùng lộng, vùng khơi).
  • Đối với nuôi trồng thủy sản: khảo sát tập trung vào các loại hình tiềm tàng phát thải nhựa bao gồm: nuôi tôm nước lợ ven biển và nuôi biển (nuôi: nhuyễn thể, tôm hùm và cá lồng).
Rùa Quản Đồng quần đảo Canary bị mắc vào ngư cụ trôi dạt
© Francis Perez