Báo cáo thường niên năm tài chính 2020-2021

Posted on 04 January 2022

Những thành tựu và kết quả của các chương trình bảo tồn của WWF-Việt Nam trong năm tài chính 2020-2021.
 
"Đây là năm nền tảng đối với WWF-Việt Nam: năm đầu tiên thực hiện Chiến lược Quốc gia (2021-2025) của tổ chức. Trên phạm vi toàn cầu, 2021 là năm khởi đầu cho Thập kỷ Đa dạng Sinh học. […] COVID-19 tạo ra một cuộc khủng hoảng toàn cầu và có tác động rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, đây cũng là một cơ hội để WWF-Việt Nam cảnh báo và vận động các nhà hoạch định chính sách ban hành các quy định khẩn cấp, quyết liệt nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và đấu tranh chống buôn bán và phòng chống tội phạm về các loài hoang dã, góp phần quan trọng vào việc ban hành Chỉ thị 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thắt chặt quản lý buôn bán các loài hoang dã.
 
Chưa bao giờ người dân Việt Nam, từ các lãnh đạo cấp cao cho đến người dân ở cộng đồng, có nhận thức về tác động của môi trường và đa dạng sinh học đến sự sống còn của con người cao như hiện nay. Đây là cơ hội để WWF truyền tải các thông điệp về bảo tồn, giới thiệu các giải pháp và hỗ trợ Việt Nam một cách có hiệu quả nhất trong việc bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, vì một tương lai an toàn hơn, tốt đẹp hơn của đất nước. WWF-Việt Nam sẽ phải đa dạng hóa các nguồn lực trong nước và quốc tế, tự nâng cao năng lực chuyên môn của mình để đáp ứng được yêu cầu hỗ trợ ngày càng cao của các cơ quan chính phủ, đồng thời thực hiện thành công các chiến lược của mạng lưới WWF quốc tế."

Tiến sĩ Văn Ngọc Thịnh
Giám đốc Điều hành, WWF-Việt Nam
 
Báo cáo thường niên năm tài chính 2020-2021
© WWF-Việt Nam