WWF-Việt Nam: Mời nộp đề xuất - Xây dựng chiến lược truyền thông giảm nhựa cho thành phố Huế

Posted on 23 September 2022

Số hiệu gói thầu: FY23/0404; Tên dự án: Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam (TVA)
WWF-Việt Nam là một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế đầu tiên hoạt động tại Việt Nam. Từ năm 1985, WWF-Việt Nam đã hỗ trợ Việt Nam xây dựng chiến lược bảo tồn quốc gia và kể từ đó hợp tác chặt chẽ với chính phủ và các đối tác nhằm giải quyết những thách thức môi trường tại Việt Nam.
 
WWF-Việt Nam triển khai dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” (sau đây gọi tắt là dự án TVA) do WWF-Na Uy tài trợ với với mục tiêu hỗ trợ thành phố Huế trong việc bảo vệ các dòng sông và hệ sinh thái của vùng đất ngập nước và ven biển bị ô nhiễm do rác thải nhựa.
 
Trong khuôn khổ kế hoạch thực hiện Dự án, WWF- Việt Nam kính mời các đơn vị tư vấn, tổ chức nghiên cứu hoặc nhóm tư vấn có năng lực (sau đây gọi tắt là Tư vấn) nộp đề xuất tư vấn cho hoạt động “Xây dựng chiến lược truyền thông giảm nhựa cho thành phố Huế”.

Thông tin chi tiết về các biểu mẫu yêu cầu và nhiệm vụ có tại bản Thư mời đề xuất đính kèm.

Hướng dẫn nộp đề xuất:
 
Tư vấn quan tâm nộp Hồ sơ Đề xuất cho WWF-Việt Nam qua email: giao.nguyenngu@wwf.org.vn; copy email: procurement@wwf.org.vn, với tiêu đề “FY23-0404- HSĐX- Xây dựng chiến lược truyền thông giảm nhựa cho thành phố Huế”. Hồ sơ bao gồm tối thiểu các nội dung sau:
 
  1. Bản scan/photo Giấy Đăng ký Kinh Doanh hoặc Giấy phép hoạt động, Hồ sơ năng lực;
  2. Danh mục hợp đồng/kinh nghiệm tương tự;
  3. Đề xuất về Phương án và Kế hoạch thực hiện (bao gồm thời gian, nhiệm vụ và kết quả đầu ra) và kế hoạch bố trí nhân sự tham gia vào gói công việc, bao gồm Sơ yếu lý lịch (CVs) của các nhân sự và chuyên gia, tư vấn;
  4. Đề xuất tài chính: kinh phí dựa trên mức phí tư vấn trung bình mỗi ngày và chi phí khác cho các hoạt động được đề cập tại Điều khoản tham chiếu.
Chỉ những hồ sơ trong danh sách rút gọn sẽ được liên hệ. Hạn nhận hồ sơ là 15 giờ 00 ngày 30 tháng 09 năm 2022.