WWF-Việt Nam: Mời chào giá - Cung cấp dịch vụ Tổ chức Cuộc thi Sáng kiến tiêu dùng xanh, giảm ô nhiễm nhựa (Gia hạn nộp chào giá)

Posted on 18 September 2023

Số hiệu gói thầu: FY24-0299
WWF-Việt Nam kính mời các nhà cung cấp gửi chào giá Cung cấp dịch vụ Tổ chức Cuộc thi Sáng kiến tiêu dùng xanh, giảm ô nhiễm nhựa.

Nội dung chi tiết được mô tả trong Thư mời chào giá đính kèm.

CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ CHÀO GIÁ:

Chào giá chính thức được ký tên, đóng dấu, kèm các tài liệu được yêu cầu trong thư mời chào giá. Đề nghị Nhà cung cấp gửi chào giá chính thức và các tài liệu theo yêu cầu qua email: nguyen.nguyentrang@wwf.org.vn; copy email: tuan.taanh@wwf.org.vnbqldabmu@gmail.com

Tiêu đề email ghi rõ FY24-0299- [tên nhà thầu] - dịch vụ Tổ chức Cuộc thi Sáng kiến tiêu dùng xanh, giảm ô nhiễm nhựa. Dung lượng tối đa cho mỗi email WWF-Việt Nam có thể nhận được là 25MB.

Thời hạn nhận Báo giá cũ: đúng hoặc trước 17:00 (giờ Hà Nội) ngày 18 tháng 09 năm 2023.
Thời hạn nhận Báo giá mới: đúng hoặc trước 12:00 (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng 09 năm 2023.