WWF-Việt Nam: Mời chào giá - Cung cấp thùng ủ compost hộ gia đình 120L (FY24-1630)

Posted on April, 24 2024

Số hiệu gói thầu: FY24-1630
WWF - Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu tham gia chào giá gói thầu "Cung cấp thùng ủ compost hộ gia đình 120L".

Thông tin chi tiết và hướng dẫn được chi tiết tại Thư mời báo giá đính kèm.
 
CÁCH THỨC VÀ THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ BÁO GIÁ:
 
Báo giá chính thức được ký tên, đóng dấu, kèm các tài liệu yêu cầu theo mục 7 của  Thư mời báo giá – Hồ sơ báo giá phải được gửi về địa chỉ email: truong.daonhat@wwf.org.vngiang.hoang@wwf.org.vn
binh.vuthanh@wwf.org.vn với tiêu đề: FY24-1630 - Báo giá [Tên nhà thầu] "
Cung cấp thùng ủ compost hộ gia đình 120L"
 
Dung lượng tối đa cho mỗi email WWF-Việt Nam có thể nhận được là 25MB.
Thời hạn nhận Báo giá: đúng hoặc trước 17:30  (giờ Hà Nội) ngày 15 tháng 5 năm 2024.