Sổ tay Hướng dẫn thực hiện quản lý rừng bền vững cho rừng trồng | WWF
Sổ tay Hướng dẫn thực hiện quản lý rừng bền vững cho rừng trồng

Posted on 07 June 2018

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện quản lý rừng bền vững cho rừng trồng hướng dẫn cụ thể về trình tự các bước và kỹ thuật triển khai thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng.
Sổ tay Hướng dẫn thực hiện quản lý rừng bền vững cho rừng trồng hướng dẫn cụ thể về trình tự các bước và kỹ thuật triển khai thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng cho các chủ rừng trồng tại Việt Nam. Quyển sổ tay góp phần thực hiện mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển Lâm nghiệp, phần nào giải quyết khó khăn thực tế trong thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chi rừng, đồng thời cập nhật tiêu chuẩn FSC mới khi bộ tiêu chuẩn FSC của VIệt Nam chưa chính thức được phê duyệt. Cuốn sổ tay được WWF-Việt Nam xây dựng với sự tài trợ của chính phủ Úc thông qua Đối tác Lâm nghiệp và Thương mại có trách nhiệm châu Á (RAFT)
Sổ tay hướng dẫn
© WWF