Báo cáo sức sống hành tinh 2018 | WWF
Báo cáo sức sống hành tinh 2018

Posted on 06 February 2019

Báo cáo Sức sống Hành tinh 2018 - Nhắm đích cao hơn
Chúng ta đang sống trong thời đại trái đất thay đổi một cách nhanh chóng và không theo các tiền lệ. Quả thực, rất nhiều nhà khoa học tin rằng sự tiêu dùng tăng chưa từng có, dẫn đến gia tăng nhu cầu về năng lượng, đất và nước, đang đưa chúng ta đến một kỷ nguyên nhân sinh mới – Kỷ nguyên Anthropocene. Lần đầu tiên trong lịch sử Trái đất, một loài duy nhất - Loài Người – có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến như vậy lên hành tinh này.

Sự thay đổi nhanh chóng trên toàn hành tinh, còn được gọi là “Sự Phát triển Vượt bậc”, đã mang lại nhiều lợi ích cho xã hội loài người. Tuy thế, giờ chúng ta cũng hiểu về các mối quan hệ đa chiều giữa sự gia tăng về sức khoẻ, sự giàu có, lương thực và an ninh, sự phân bố không đồng đều của những lợi ích đó với thực trạng suy thoái của các hệ thống tự nhiên trên Trái đất. Thiên nhiên, với nền tảng là đa dạng sinh học, cho ta các dịch vụ phong phú, tạo nền móng cho xã hội hiện đại; nhưng cả thiên nhiên và đa dạng sinh học đang biến mất với tốc độ báo động. Mặc cho các nỗ lực với ý định tốt đẹp nhằm ngăn chặn sự mất mát này qua những thoả thuận toàn cầu như Công ước về Đa dạng Sinh học, chúng ta vẫn đang thất bại. Các chỉ tiêu hiện tại và những hành động đi kèm, ở mức tốt nhất, cũng mới chỉ là quản lý suy giảm. Để đạt được các cam kết về khí hậu và phát triển bền vững, mấu chốt là phải đảo ngược tình trạng mất mát thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Từ năm 1998, Báo cáo Sức sống Hành tinh, một báo cáo có qui mô toàn cầu, dựa trên các đánh giá khoa học hàng đầu về hiện trạng sức khoẻ của hành tinh, đã theo dõi tình trạng đa dạng sinh học toàn cầu. Nhân kỷ niệm cột mốc 20 năm, từ ngày ra đời số đầu tiên, Báo cáo Sức sống Hành tinh 2018 là tập hợp của các nghiên cứu và công trình khoa học uy tín nhất và những tiếng nói đa dạng về tác động của con người với sức khoẻ của Trái đất. Hơn 50 chuyên gia từ giới học thuật, chính sách, phát triển quốc tế, các tổ chức bảo tồn đã đóng góp vào bản báo cáo này.
Báo cáo Sức sống Hành tinh 2018
© WWF