Báo cáo về hiện trạng các dự án FIP trên toàn thế giới mới được xuất bản

Posted on 01 April 2020

Báo cáo đánh giá các dự án FIP trên toàn thế giới năm 2020 đã được xuất bản bởi CEA Consulting vào ngày 25 tháng 3 năm 2020. Uỷ ban gồm Quỹ David and Lucile Packard, Quỹ Walton Family, và Quỹ Gordon and Betty Moore và tác giả là CEA Consulting đã thông qua báo cáo đánh giá hiện trạng của các dự án FIP trên toàn thế giới, mô tả cách thức FIP đã và đang phát triển, nêu bật các khía cạnh được cải thiện và các hành động xa hơn.

Hơn 250 nhà hoạt động FIP và các bên liên quan tham gia vào đánh giá đã giúp cung cấp cái nhìn sâu vào các yếu tố nội tại để triển khai FIP thành công, cũng như các hạn chế.
  • Các phát hiện chính trong báo cáo gồm:
  • Các dự án FIP tiếp tục tăng (và đa dạng các nghề tham gia), từ 83 dự án FIP đang hoạt động năm 2014 thành 136 dự án FIP năm 2019.
  • Các doanh nghiệp hỗ trợ FIP đang tăng lên, các công ty hải sản đang dẫn dắt ít nhất 70 dự án FIP, nhiều hơn bất kỳ một nhà thực hiện FIP nào.
  • FIP đang được triển khai trong các nghề cá có nhiều thách thức gia tăng (ví dụ như trong thế giới đang phát triển) đã tác động đến thời gian để đạt được các mục tiêu đã đặt ra. Ở các nước có năng lực quản lý nghề cá hạn chế, đạt được kết quả khai thác bền vững có thể mất đến 10 năm hoặc nhiều hơn.
  • Hỗ trợ hệ thống, ví dụ như trang web FisheryProgres và Sustainable Fisheries Partnership’s FIP là các trang sếp hạng FIP đã được xây dựng và cung cấp cho các doanh nghiệp thông tin đánh giá về tiến độ FIP.
Đơn vị điều phối dự án cải thiện nghề khai thác cá ngư đại dương sẽ sử dụng các kết quả này, và áp dụng các bài học có liên quan và sử dụng các phát hiện (cũng như các gợi ý trong nghiên cứu) như là thước đo và công cụ so sánh trong truyền thông FIP, xác định các hạn chế và các ưu tiên.

Tải các tài liệu tại đây, báo cáo chi tiết cho các nhà thực hiện FIP, cũng như cho các chuyên viên của doanh nghiệp. Tóm tắt của báo cáo này có các phiên bản tiếng Bahasa Indonesian, Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Ban Nha và tiếng Anh. 
Tuna fishing boat unloading their catch. Gorontalo, North Sulawesi.
© Jürgen Freund / WWF