WWF-Viet Nam: Request for Quotation for Workshop and event services

Posted on 12 May 2021

Ref 50.21
Dear interested bidders/Kính gửi Quý Nhà thầu,
WWF-Viet Nam is now requesting interested bidders to submit quotations for Workshop and event services for WWF-Viet Nam’s Fiscal Year 22 (from July 2021 to June 2022). Details of services to be provided are in the Annex I as attached.
WWF-Việt Nam kính mời Quý Nhà thầu gửi báo giá Dịch vụ tổ chức hộ thảo và sự kiện cho năm tài chính FY 22 (từ tháng 7/2021 đến 6/2022) của WWF-Việt Nam. Chi tiết dịch vụ nêu trong Phụ lục I đính kèm.
 1. The quotation shall be quoted in VND for a fixed price including all taxes and shall remain valid for at least 90 days after the submission deadline;
Quý Nhà thầu vui lòng chào giá cố định bằng đồng Việt Nam, bao gồm tất cả các khoản thuế phí, và hồ sơ báo giá phải có hiệu lực ít nhất 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ.
 1. Documents to be supplied with the quotation/Hồ sơ báo giá bao gồm:
  • Detailed quotation as in Annex IV /Bảng chào giá chi tiết theo mẫu tại Phụ lục IV.
  • Declaration/Bản tuyên bố: The format is provided in the Annex II for your use/ Bản tuyên bố: theo mẫu đính kèm tại Phụ lục II.
  • The Submission Form: The format is provided in the Annex III for your use/ Đơn chào giá theo mẫu đính kèm tại Phụ lục III.
  • Company profile, a copy of business license /Bản sao đăng ký kinh doanh, hồ sơ năng lực của công ty
 2. The quotation shall be submitted to WWF-Việt Nam no later than 3 PM, 25th May 2021 in a sealed envelope clearly marked “Ref 50.21: Workshop and event services”. The sealed envelope shall be addressed to WWF-Việt Nam at the following address/Quý Nhà thầu vui lòng gửi hồ sơ chào giá trước 3 giờ chiều ngày 25/05/2021 trong phong bì niêm phong dán kín, ghi rõ tiêu đề “Gói thầu 50.21: Dịch vụ tổ chức hội thảo và sự kiện” đến WWF-Việt Nam theo địa chỉ dưới đây:
WWF-Việt Nam          
No.6, lane 18 Nguyen Co Thach, Nam Tu Liem, Hanoi, Viet Nam
Số 6, ngõ 18 đường Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Tel:  +84 24 37193049
ALTERNATIVELY, bidders have the option of submitting their Quotation electronically by email to procurement@wwf.org.vn. The subject of the email should be clearly marked “Ref 50.21: Workshop and event services”. Please kindly be noted that limited size of the attached files should not exceed 25MB.
HOẶC nhà thầu có thể gửi hồ sơ chào giá bản điện tử đến hòm thư procurement@wwf.org.vn. Tiêu đề thư ghi rõ “Gói thầu 50.21: Dịch vụ tổ chức hội thảo và sự kiện.” Nhà thầu lưu ý dung lượng của file mềm hồ sơ dự thầu không nên vượt quá 25MB.
 1. WWF-Việt Nam reserves the right not to accept any bid failing to meet the requirements stated in this invitation to bid. WWF Viet Nam can cancel the process entirely and re-launch the bidding process in line with its procurement policy.
WWF-Việt Nam có quyền từ chối bất kỳ bảng chào giá nào không đáp ứng các yêu cầu đã nêu ra trong thư mời thầu. Trong các trường hợp đã được nêu rõ trong chính sách mua sắm của mình, WWF Việt Nam có thể hủy toàn bộ quá trình thầu và mở thầu lại.
 
 1. WWF-Viet Nam will evaluate the quotations received and a contract will be awarded to the supplier(s) whose quotation is competitive and other requirements are satisfactory.
WWF-Việt Nam sẽ đánh giá các hồ sơ chào giá nhận được và hợp đồng sẽ được trao cho (các) nhà thầu có giá chào cạnh tranh và đáp ứng các yêu cầu khác của WWF-Việt Nam.
 1. The evaluation criteria list is attached in the Annex V.
Tiêu chí đánh giá được nêu tại Phụ lục V.
 
We appreciate receiving your quotation.
Chúng tôi rất mong nhận được hồ sơ báo giá của Quý Nhà thầu.
Best regards.
Trân trọng.
 
WWF-Viet Nam