Kết nối với Doanh nghiệp cùng Xây dựng một Tương lai Bền vững

Posted on April, 15 2021

Các hoạt động hợp tác nổi bật giữa WWF-Việt Nam và khối Doanh nghiệp
Những vấn đề toàn cầu mà chúng ta đang đối mặt là những vấn đề quá lớn, liên ngành và cấp thiết, cần  nhiều bên cùng đưa ra giải pháp và thực hiện. 

Do đó, WWF-Việt Nam mong muốn hợp tác với những tổ chức và doanh nghiệp có khả năng nhất nhằm giảm thiểu các mối đe dọa cấp bách đang ảnh hưởng đến hệ sinh thái Việt Nam, từ đó, cùng tìm cách giải quyết các vấn đề bảo tồn như biến đổi khí hậu, ô nhiễm nguồn nước, đánh bắt thủy sản quá mức và nạn phá rừng. 

Các doanh nghiệp đóng vai trò to lớn thúc đẩy kinh tế, và có khả năng thực hiện trách nhiệm xã hội bằng cách đảm bảo nguồn tài nguyên thiên nhiên và hệ sinh thái của Việt Nam, cũng chính là nền tảng của hoạt động kinh doanh, được sử dụng bền vững. Doanh nghiệp cũng dẫn đầu trong việc thích ứng nhanh chóng và tìm ra các giải pháp sáng tạo cần thiết để thúc đẩy sự thay đổi.

WWF-Việt Nam hợp tác với doanh nghiệp với mục tiêu thay đổi hành vi và mang lại các kết quả về mặt bảo tồn. Cụ thể hơn, chúng tôi mong muốn làm việc với các doanh nghiệp ở Việt Nam thông qua việc: 
 
  • thúc đẩy sản xuất tốt hơn và có trách nhiệm sử dụng nguồn nguyên liệu không dẫn đến nạn phá rừng hoặc thất thoát nguồn nước sạch; 
  • nâng cao nhận thức về nhu cầu tiêu dùng hợp lý hơn; 
  • bảo vệ những khu vực sinh thái quan trọng nhất trên thế giới; 
  • hỗ trợ chia sẻ hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên; 
  • khuyến khích chuyển từ nhiên liệu hóa thạch sang 100% năng lượng tái tạo; 
  • cùng tham gia vận động chính sách; 
  • chuyển hướng dòng tài chính hỗ trợ hoạt động bảo tồn và quản lý hệ sinh thái bền vững. 
Câu chuyện Doanh nghiệp 2021
© WWF-Viet Nam