© James Morgan / WWF
Về chúng tôi
Tầm nhìn của WWF-Việt Nam tới năm 2030

  • Việc sử dụng tài nguyên của người dân Việt Nam nằm trong giới hạn thiên nhiên có thể cung cấp, nhằm đảm bảo đa dạng loài và các hệ sinh thái cũng như các dịnh vụ quan trọng chúng mang lại, hướng tới một tương lai ổn định và bền vững hơn. 
  • Tính nguyên vẹn hệ sinh thái và đa dạng sinh học tại những khu vực ưu tiên của Việt Nam được duy trì và phục hồi, góp phần vào việc bảo tồn sự toàn vẹn hệ sinh thái của khu vực Tiểu vùng sông Mekong Mở rộng.

© WWF-Vietnam / Thanh The Vinh

WWF là một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế đầu tiên hoạt động tại Việt Nam. Từ năm 1985, WWF đã hỗ trợ Việt Nam xây dựng chiến lược bảo tồn quốc gia và kể từ đó hợp tác chặt chẽ với chính phủ và các đối tác nhằm giải quyết những thách thức môi trường tại Việt Nam. WWF-Việt Nam là một phần của WWF–Greater Mekong bao gồm WWF-Campuchia, WWF-Lào, WWF-Thái Lan và WWF-Myanmar.

Công việc của chúng tôi
© Martin Harvey / WWF

Hãy hành động!

Bạn có thể làm gì?