Tài chính Bền vững | WWF
© WWF-Viet Nam

Tài chính Bền vững

Chương trình Tài chính Bền vững Việt Nam làm việc với các đối tác tài chính then chốt và khối ngân hàng để thúc đẩy các quy trình tài chính bền vững trong bối cảnh các Thể chế Tài chính đang đứng trước nhiều rủi ro và cơ hội trong quá trình chuyển đổi sang một tương lai các-bon thấp, và được giao cho vai trò cầm lái nền kinh tế toàn cầu. Chương trình Tài chính Bền vững Việt Nam cũng chủ động phối hợp cùng các chương trình khác trong việc xây dựng những dự án ngân hàng giúp hướng các dòng chảy tài chính vào các hoạt động bền vững và đạt được nhiều kết quả tích cực về môi trường và xã hội. 

Bạn có thể tìm hiểu thêm về Tài chính bền vững tại trang web WWF-Singapore.

© Martin Harvey / WWF

Hãy hành động!

Bạn có thể làm gì?