WWF-Việt Nam: Mời nộp đề xuất - Tư vấn hỗ trợ triển khai các mô hình trường học giảm thiểu rác thải nhựa tại 12 trường học thuộc thành phố Huế

Posted on 18 January 2023

Số gói thầu: FY23-0972;
Trong khuôn khổ dự án "Huế - Đô thi giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam", Tổ chức WWF tại Việt Nam trân trọng kính mời nhà thầu là các công ty tư vấn, các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức phi chính phủ (sau đây gọi là tư vấn) có đủ điều kiện tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ triển khai các mô hình trường học giảm thiểu rác thải nhựa tại 9 trường học trên địa bàn các phường Huong Hồ, Hương Phong, Hương Sơ, Kim Long, thành phố Huế

Thông tin chi tiết về công việc và biểu mẫu được trình bày tại Hồ sơ mời đề xuất đính kèm thông báo này.

Hướng dẫn nộp đề xuất:

Tư vấn nộp hồ sơ đề xuất điện tử phải thực hiện theo hướng dẫn sau:
 
Hồ sơ đề xuất sẽ được chia ra làm hai file riêng: Một file là Đề xuất kỹ thuật và một file là Đề xuất tài chính.
  • Tư vấn phải đặt mật khẩu cho Đề xuất tài chính trước khi gửi đi cùng với file có Đề xuất kỹ thuật và lưu giữ mật khẩu này.Trong trường hợp Nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật, WWF-Việt Nam sẽ yêu cầu Nhà thầu cung cấp mật khẩu để mở đề xuất tài chính. Nhà thầu nộp đề xuất chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu đơn vị quên/mất mật khẩu, hoặc trường hợp có cung cấp mật khẩu nhưng WWF-Việt Nam không thể mở được hồ sơ Đề xuất tài chính.
  • File điện tử phải ở dạng MS word hoặc MS excel hoặc PDF.
  • Vui lòng gửi Hồ sơ đề xuất  điện tử tới địa chỉ procurement@wwf.org.vn. Email phải có tiêu đề “Ref FY23-0972 - [tên nhà thầu]- Tư vấn hỗ trợ triển khai các mô hình trường học giảm thiểu rác thải nhựa tại 12 trường học trên địa bàn các phường Hương Hồ, Hương Phong, Hương Sơ, Kim Long, thành phố Huế”.
  • Xin lưu ý rằng Hồ sơ đề xuất được gửi qua email cho WWF-Việt Nam sẽ bị từ chối nếu WWF-Việt Nam nhận được hồ sơ đó sau thời điểm đóng thầu. Vì email có thể mất một thời gian để đến nơi sau khi được gửi, đặc biệt là nếu email chứa nhiều thông tin, chúng tôi khuyến nghị tất cả các nhà thầu nên gửi email nộp hồ sơ trước thời hạn.
  • Kích thước tối đa để gửi hồ sơ điện tử: Kích thước tối đa cho mỗi email mà Bên mời đề xuất có thể nhận được là 25MB.
 
Thời hạn nộp Hồ sơ đề xuất là: trước hoặc đúng 15h00 ngày 10 tháng 02 năm 2023 (giờ Hà Nội)