WWF-VIỆT NAM: MỜI THẦU-CUNG CẤP 48 XE MÁY CHO DỰ ÁN BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC_FY23-1630 BCA

Posted on May, 22 2023

Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam), Dự án Bảo tồn đa dạng sinh học do USAID tài trợ trân trọng kính mời các nhà thầu quan tâm gửi Hồ sơ Dự thầu cho gói thầu : "Cung cấp 48 xe máy cho dự án".

Thông tin chi tiết về các hạng mục cung cấp và các hướng dẫn về hồ sơ dự thầu được cung cấp tại Hồ sơ mời thầu đính kèm.

CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU:

Nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu qua email đến địa chỉ procurement@wwf.org.vn , và ghi rõ tiêu đề email là “FY23-1630 -[Nhà thầu điền Tên nhà thầu]-HSDT“Cung cấp 48 xe máy cho dự án”. Dung lượng tối đa cho mỗi email WWF-Việt Nam có thể nhận được là 25MB.

Hồ sơ dự thầu nên được đặt password. WWF-Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm về tính bảo mật của Hồ sơ dự thầu trước thời điểm mở thầu nếu nhà thầu không cài đặt password cho hồ sơ. WWF-Việt Nam sẽ yêu cầu nhà thầu cung cấp mật khẩu để mở đề hồ sơ sau thời hạn nộp thầu đối với các hồ sơ được đặt password. NhÀ thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu nhà thầu quên/ mất mật khẩu, hoặc trường hợp có cung cấp mật khẩu mà không thể mở được hồ sơ thầu.

Thời hạn Nộp thầu: 11:30 ngày 05 tháng 06 năm 2023.