WWF-VIỆT NAM: MỜI NỘP ĐỀ XUẤT (ĐĂNG LẦN 2)-DỊCH VỤ TƯ VẤN: "TRƯỞNG NHÓM KHẢO SÁT ĐA DẠNG SINH HỌC LẶP LẠI VÀ ĐIỀU TRA CÁC MỐI ĐE DỌA NĂM 3 TẠI VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP NÚI BÀ VÀ BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ ĐẦU NGUỒN ĐA NHIM"_FY23-1513 BCA

Posted on May, 26 2023

Số hiệu gói thầu: FY23-1513 BCA ; Dự án: Bảo tồn đa dạng sinh học do USAID tài trợ
Tổ chức WWF tại Việt Nam trân trọng kính mời các công ty tư vấn, các viện nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ (dưới đây gọi là tư vấn) có đủ điều kiện và quan tâm đến hoạt động Tuyển trưởng nhóm khảo sát đa dạng sinh học lặp lại và điều tra các mối đe dọa năm 3 tại vườn quốc gia Bidoup Núi Bà và ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim.

Thông tin chi tiết vui lòng xem file Hồ sơ mời đề xuất đính kèm.

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ

Thư mời đề xuất này được mở cho các công ty tư vấn, viện nghiên cứu hoặc tổ chức phi chính phủ. Nhà thầu nộp hồ sơ mời thầu theo một giai đoạn-hai tập hồ sơ (một hồ sơ đề xuất kỹ thuật và một hồ sơ đề xuất về tài chính).

Các tư vấn được mời nộp hồ sơ thầu qua email. Tư vấn nộp hồ sơ đề xuất điện tử phải thực hiện theo hướng dẫn sau:
  •  Hồ sơ đề xuất sẽ được chia ra làm hai file riêng: Một file là đề xuất kỹ thuật và một file là đề xuất tài chính.
  • Tư vấn phải đặt mật khẩu cho đề xuất tài chính trước khi gửi đi và lưu giữ mật khẩu này, Trong trường hợp tư vấn đạt yêu cầu về kỹ thuật, WWF-Việt Nam sẽ yêu cầu tư vấn cung cấp mật khẩu để mở đề xuất tài chính .Đơn vị nộp thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu đơn vị quên/ mất mật khẩu, hoặc trường hợp có cung cấp mật khẩu mà không thể mở được hồ sơ thầu
  • File điện tử phải ở dạng MS word hoặc MS excel hoặc PDF.
  • Vui lòng gửi Hồ sơ dự thầu điện tử tới địa chỉ procurement@wwf.org.vn. Email phải có tiêu đề “Ref FY23-1513/BCA-[tên nhà thầu]- Trưởng nhóm khảo sát đa dạng sinh học lặp lại và điều tra các mối đe dọa năm 3 tại vườn quốc gia Bidoup Núi Bà và Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim”.
Xin lưu ý rằng một Hồ sơ dự thầu được gửi qua email cho WWF-Việt Nam sẽ bị từ chối nếu WWF Việt Nam nhận được hồ sơ đó sau thời điểm đóng thầu. Vì email có thể mất một thời gian để đến nơi sau khi được gửi, đặc biệt là nếu email chứa nhiều thông tin, chúng tôi khuyên tất cả các nhà thầu nên gửi email nộp hồ sơ trước thời hạn.
Kích thước tối đa để gửi hồ sơ điện tử:
Kích thước tối đa cho mỗi email mà Bên mời thầu có thể nhận được là 25MB.

Thời hạn nộp hồ sơ dự thầu là trước hoặc đúng 17:00 ngày 9 tháng 6 năm 2023 (giờ Hà Nội)