WWF-Việt Nam: Mời nộp đề xuất - Tổ chức các khoá tập huấn TOT về giáo dục môi trường vùng duyên hải

Posted on 04 January 2024

Số hiệu gói thầu: FY24-1071
Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, Văn phòng đại diện tại Việt Nam (WWF-Việt Nam), dự án Giảm thiểu rác nhựa đại dương tại Việt Nam kính mời các công ty tư vấn, nhóm tư vấn nộp Hồ sơ đề xuất (HSĐX) cho gói thầu dịch vụ tư vấn “Tổ chức các khoá tập huấn TOT về giáo dục môi trường, giảm rác thải nhựa đại dương cho giáo viên và cán bộ cốt cán tại các tỉnh/thành vùng duyên hải”.

Thông tin chi tiết vui lòng xem file Hồ sơ mời nộp đề xuất đính kèm.

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ:
 
STT Nội Dung
1 Đề xuất Kỹ thuật và Tài chính theo mẫu tại Chương II-Biểu Mẫu
2 Đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương và các giấy phép, chứng chỉ đáp
ứng yêu cầu của công việc
Thời hạn của HSĐX: 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ.

HSĐX được gửi qua email đến địa chỉ nguyen.nguyentrang@wwf.org.vn , cc: binh.vuthanh@wwf.org.vn
và ghi rõ tiêu đề email là “FY24-1071-HSĐX-[tên Tư vấn]- “Tổ chức các khoá tập huấn TOT về giáo dục
môi trường, giảm rác thải nhựa đại dương cho giáo viên và cán bộ cốt cán tại các tỉnh/thành vùng duyên hải”
.
Dung lượng tối đa cho mỗi email WWF-Việt Nam có thể nhận được là 25MB.

Tư vấn gửi HSĐX qua email WWF-Việt Nam đảm bảo bên mời đề xuất nhận được Hồ sơ vào đúng hoặc
trước 17:00 giờ, ngày 18 tháng 01 năm 2024 (Giờ Hà Nội).