WWF-VIỆT NAM: THƯ MỜI NỘP ĐỀ XUẤT TÀI TRỢ (LOI)

Posted on 03 June 2022

WWF-BCA-SCF-01: Quỹ bảo tồn loài-Dự án bảo tồn đa dạng sinh học-USAID
WWF-Việt Nam, dự án Bảo tồn da dạng sinh học do USAID tài trợ mời các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan nghiên cứu, nhóm cộng đồng, tổ chức dân tộc thiểu số, nhóm phụ nữ và các tổ chức xã hội dân sự khác về việc giải quyết các vấn đề liên quan tới bảo tồn đa dạng sinh học 21 khu bảo tồn và rừng phòng hộ đáp ứng các tiêu chí đặt ra trong thư mời này nộp thư đề xuất tài trợ.

Mục tiêu của hoạt động : Mục tiêu cơ bản là đảm bảo các tổ chức xã hội dân sự tham gia vào việc bảo tồn các loài ở các khu bảo tồn và rừng phong hộ ở các tỉnh mục tiêu.

Các đối tượng nộp đề xuất:  Hồ sơ mời này dành cho các tổ chức địa phương tại Việt Nam. Cá nhân muốn nộp đơn phải làm việc với các tổ chức phi chính phủ địa phương để ứng tuyển, thay vì nộp đơn trực tiếp.

Cách thức nộp: Hồ sơ quan tâm hoàn chỉnh yêu cầu được gửi dưới dạng thư điện tử (e-mail) có tập tin đính kèm tới người liên lạc của SCF, Ông Nguyễn Văn Toại, email toai.nguyenvan@wwf.org.vn. Thư quan tâm cần theo mẫu sau: Tên viết tắt của tổ chức_SCF.  Ví dụ, WWF_SCF
 
Ngày bắt đầu nhận đề xuất: Ngày 6 tháng 6 năm 2022
Ngày kết thúc nhật đề xuất: Ngày 1 tháng 7 năm 2022

Hạn nộp đề xuất: không muộn hơn 5:00 chiều ngày 1 tháng 7 năm 2022. Thư quan tâm gửi sau thời điểm này sẽ bị từ chối.
 
Nếu ứng viên cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ, có thể liên hệ:
Nhóm SCF, Dự án Bảo tồn đa dạng sinh học, WWF-Việt Nam, Văn phòng Hà Nội
Số 6, Ngõ 18, đường Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Email: toai.nguyenvan@wwf.org.vn
Tel: +84 24 37193049; Fax: +84 243 7193048