WWF-Việt Nam: Mời nộp đề xuất - Lồng ghép chuyên đề quản lý rác thải nhựa vào một số học phần tại đại học Quốc gia Hà Nội

Posted on 23 June 2022

Số hiệu gói thầu: FY22/1567
Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam” được thực hiện từ năm 2020 với mục tiêu thông qua việc hỗ trợ xây dựng các văn bản hướng dẫn để thực hiện các chính sách ưu tiên liên quan đến chất thải nhựa và tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi đối với chất thải nhựa. Những hoạt động của dự án sẽ góp phần giảm ô nhiễm rác thải nhựa và hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 tại Việt Nam.

WWF–Việt Nam tìm kiếm một nhóm tư vấn Lồng ghép chuyên đề về Quản lý rác thải nhựa đại dương vào một số học phần đang giảng dạy tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thông tin chi tiết về công việc và biểu mẫu tại Điều khoản tham chiếu đính kèm.

Cách thức và hạn nộp hồ sơ đề xuất:


Tư vấn/nhóm tư vấn quan tâm nộp hồ sơ đề xuất đến Ban Quản lý Dự án BMU tại bqldabmu@gmail.com, và copy email: tuan.taanh@wwf.org.vnprocurement@wwf.org.vn, với tiêu đề “HAN-1567-HSQT – “Lồng ghép chuyên đề về Quản lý rác thải nhựa đại dương vào một số học phần đang giảng dạy tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Hồ sơ bao gồm:
  1. Kế hoạch làm việc (bao gồm thời gian, nhiệm vụ và kết quả đầu ra), kế hoạch bố trí nhân sự tham gia vào gói công việc và sơ yếu lý lịch (CVs) của các nhân sự và chuyên gia, tư vấn.
  2. Các nhóm tư vấn/chuyên gia độc lập, trường hợp được lựa chọn và trước khi ký thỏa thuận/hợp đồng cần bổ sung:
  1. Đối với trường hợp chuyên gia là cán bộ đương chức đang làm việc trong cơ quan nhà nước thì phải đính kèm “Release Letter” theo mẫu tại Phụ lục 1A.
  2. Đối với trường hợp chuyên gia đang công tác/làm việc tại các cơ quan, tổ chức khác không phải cơ quan nhà nước thì phải đính kèm “Declaration Form” theo mẫu tại Phụ lục 1B.
  1. Đề xuất tài chính: kinh phí dựa trên mức trung bình mỗi ngày và chi phí khác cho các hoạt động được đề cập trong Nhiệm vụ 1 – 5, phân bổ theo các giai đoạn tương ứng với 2 lần thanh toán quy định tại Mục 6. Tham khảo mẫu Đề xuất tài chính theo Phụ lục 2.
Chỉ những hồ sơ trong danh sách rút gọn sẽ được liên hệ. Hạn nhận hồ sơ là 17 giờ ngày 4 tháng 7 năm 2022.