WWF Việt Nam: Mời nộp đề xuất lần 2 - Xây dựng và chia sẻ thông tin dữ liệu về quản lý chất thải rắn và rác thải nhựa đại dương

Posted on 19 September 2022

Số hiệu gói thầu: FY23-0280; Dự án: “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam”
WWF-Việt Nam là một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế đầu tiên hoạt động tại Việt Nam. Từ năm 1985, WWF-Việt Nam đã hỗ trợ Việt Nam xây dựng chiến lược bảo tồn quốc gia và kể từ đó hợp tác chặt chẽ với chính phủ và các đối tác nhằm giải quyết những thách thức môi trường tại Việt Nam.
 
WWF-Việt Nam triển khai dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” (sau đây gọi tắt là dự án TVA) do WWF-Na Uy tài trợ với với mục tiêu hỗ trợ thành phố Huế trong việc bảo vệ các dòng sông và hệ sinh thái của vùng đất ngập nước và ven biển bị ô nhiễm do rác thải nhựa.
 
Trong khuôn khổ kế hoạch thực hiện Dự án, WWF- Việt Nam kính mời các đơn vị tư vấn, tổ chức nghiên cứu hoặc nhóm tư vấn có năng lực (sau đây gọi tắt là Tư vấn) nộp đề xuất tư vấn cho hoạt động “Xây dựng và chia sẻ thông tin dữ liệu về quản lý chất thải rắn và rác thải nhựa đại dương”.

Thông tin chi tiết về các biểu mẫu yêu cầu và nhiệm vụ có tại bản Thư mời đề xuất đính kèm.

Hướng dẫn nộp đề xuất:
 
Tư vấn quan tâm nộp Hồ sơ Đề xuất cho WWF-Việt Nam qua email: van.hoangtuong@wwf.org.vn; copy email: procurement@wwf.org.vn, với tiêu đề “FY23-0280-[tên tư vấn]-TVA-Hue-Xây dựng và chia sẻ thông tin dữ liệu về CTR”. Hồ sơ bao gồm tối thiểu các nội dung sau:
 
  1. Thư bày tỏ quan tâm - Mẫu tại Phụ lục 1;
  2. Đề xuất kỹ thuật và Đề xuất tài chính, bao gồm các thông tin về: kế hoạch thực hiện nghiên cứu (kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch nhân sự: mô tả chi tiết công việc đảm nhận và số ngày làm việc tương ứng cho mỗi chuyên gia và ứng với từng nhiệm vụ), các kết quả/sản phẩm;
  3. Hồ sơ năng lực của Công ty
  4. Tuyên bố cam kết – Mẫu tại Phụ lục 2
  5. Xác nhận nhân sự tham gia gói thầu - Mẫu tại Phụ lục 3
  6. Sơ yếu lý lịch của các thành viên tham gia gói tư vấn - Mẫu tại Phụ lục 4;
  7. Thư xác nhận của cơ quan chủ quản của mỗi chuyên gia (nếu chuyên gia không phải là Tư vấn tự do và đang làm việc toàn thời gian tại đơn vị thuộc khối nhà nước) - Mẫu tại Phụ lục 5. Trường hợp chuyên gia đang làm việc toàn thời gian tại đơn vị không thuộc khối nhà nước sẽ cần cung cấp thư xác nhận trước thời điểm ký kết hợp đồng - Mẫu tại Phụ lục 6;
  8. Đề xuất kỹ thuật và tài chính – Mẫu tại Phụ lục 7.
 
Chỉ những hồ sơ trong danh sách rút gọn sẽ được liên hệ. Hạn nhận hồ sơ là 15 giờ 00 ngày 23 tháng 09 năm 2022.