WWF-VIỆT NAM: HỒ SƠ MỜI THẦU: "MUA SẮM LAPTOP, MÁY TÍNH ĐỂ BÀN, MÀN HÌNH, MÁY IN" FY24-0249 & FY24-0270 BCA

Posted on September, 25 2023

Số hiệu gói thầu: FY24-0249 & FY24-0270 BCA; Tên Gói thầu : “Mua sắm laptop, máy tính để bàn, màn hình, máy in”
Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, Dự án Bảo tồn đa dạng sinh học do USAID tài trợ trân trọng kính mời các nhà thầu nộp Hồ sơ thầu cung cấp gói thầu “Mua sắm laptop, máy tính để bàn, màn hình, máy in”.

Thông tin chi tiết về công việc và các hướng dẫn về Hồ sơ thầu được cung cấp tại Hồ sơ mời thầu đính kèm.
 
CÁCH THỨC VÀ THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ THẦU:

HST được gửi qua email đến địa chỉ procurement@wwf.org.vn và ghi rõ tiêu đề email là FY24-0249 & FY24-0270 BCA -[tên nhà thầu]-HST "Mua sắm Laptop, máy tính để bàn, màn hình, máy in". Dung lượng tối đa cho mỗi email WWF-Việt Nam có thể nhận được là 25MB.
Hồ sơ thầu phải được cài đặt mã bảo mật (password) do Nhà thầu giữ. Bên mời thầu sẽ yêu cầu nhà thầu cung cấp mã bảo mật trước thời điểm mở thầu.
Bên mời thầu sẽ tiếp nhận HST của tất cả nhà thầu nộp HST trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu nộp HST sau thời điểm đóng thầu thì HST bị loại và được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu.

 
Hạn nộp hồ sơ thầu muộn nhất vào 17:00 (Giờ Hà Nội-ICT) ngày 06 tháng 10 năm 2023.