WWF-Việt Nam: Mời chào giá - Dịch vụ trồng 2,3ha rừng tràm ở Khu bảo tồn và Du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười

Posted on September, 25 2023

WWF-Việt Nam kính mời các nhà cung cấp gửi chào giá cung cấp dịch vụ trồng 2,3ha rừng tràm ở Khu Bảo tồn và Du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười.

Nội dung chi tiết được mô tả trong Thư mời chào giá đính kèm.

CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ CHÀO GIÁ:

Chào giá chính thức được ký tên, đóng dấu, kèm các tài liệu được yêu cầu trong thư mời chào giá. Đề nghị Nhà cung cấp gửi chào giá chính thức và các tài liệu theo yêu cầu qua email: nhan.dangthe@wwf.org.vnhang.ngominh@wwf.org.vn; copy email: anh.hoangbao@wwf.org.vn

Tiêu đề email ghi rõ Thực hiện công việc trồng 2,3ha rừng tràm. Dung lượng tối đa cho mỗi email WWF-Việt Nam có thể nhận được là 25MB.

Thời hạn nhận hồ sơ chào giá: đúng hoặc trước 17:30 (giờ Hà Nội) ngày 30 tháng 09 năm 2023.