Báo cáo tình hình phát sinh chất thải nhựa năm 2022

Posted on December, 12 2023

Báo cáo được xây dựng với mục đích làm rõ tình hình phát sinh, thu gom, tái chế và xử lý chất thải nhựa (CTN) từ CTRSH; đánh giá công tác quản lý CTN; và đề xuất một số kiến nghị và giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm CTN trên toàn quốc.
“Báo cáo tình hình phát sinh chất thải nhựa năm 2022” phân tích các nội dung liên quan đến tình hình phát sinh, thu gom, tái chế và xử lý CTN trong CTRSH; các tác động của CTN đến môi trường, hệ sinh thái, các tác động của CTN đến KT - XH và sức khỏe con người; đánh giá công tác quản lý CTN và đề xuất một số kiến nghị và giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm CTN trên toàn quốc.

Báo cáo được xây dựng dựa trên mô hình DPSIR (Động lực - Áp lực - Hiện trạng - Tác động - Đáp ứng). Động lực gồm sự gia tăng dân số, phát triển các ngành kinh tế - xã hội (KT - XH) (nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp và xây dựng, thương mại, du lịch - dịch vụ, giao thông vận tải) là yếu tố gây phát sinh CTN. Các yếu tố tự nhiên bao gồm: vị trí địa lý của Việt Nam trong khu vực, đặc điểm địa hình, thủy văn và hải văn cũng là các yếu tố làm gia tăng khối lượng CTN phát sinh trong các dòng sông, ao hồ và trên biển ở Việt Nam. Các yếu tố này làm gia tăng Áp lực về khối lượng CTN phát sinh trong môi trường và yêu cầu cần xử lý. Hiện trạng phát sinh CTN được tính toán bằng mô hình dòng chất thải từ nguồn phát sinh CTN, hoạt động thu gom, phân loại, tái chế và xử lý CTN. CTN thất thoát vào môi trường từ các nguồn không được thu gom, từ quá trình tái chế, từ các bãi chôn lấp sẽ di chuyển theo các dòng chảy và đi vào môi trường nước (sông, suối, ao hồ, biển,…), gây ra các Tác động đến môi trường (đất, nước, trầm tích, không khí), hệ sinh thái, sức khỏe con người và KT - XH bằng nhiều con đường khác nhau. Trên cơ sở phân tích hiện trạng quản lý CTN để nhận định các thách thức làm cơ sở để đề xuất các nội dung Đáp ứng, gồm các phương hướng và giải pháp quản lý, giảm thiểu CTN hiệu quả.

Các thông tin, dữ liệu trong báo cáo được phân tích từ số liệu tổng hợp về hiện trạng phát sinh và thu gom CTRSH tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (thông qua báo cáo Công tác bảo vệ môi trường hàng năm); các hệ số về tỉ lệ thành phần CTN trong CTRSH, CTN phát sinh từ quá trình thu gom, tái chế và xử lý được thu thập từ các báo cáo nghiên cứu của Chương trình Đối tác Hành động Quốc gia về Nhựa (NPAP), Ngân hàng Thế giới (WB); các thông tin về điều kiện tự nhiên, KT - XH được thu thập từ các nguồn báo cáo chính thống, niên giám thống kê, báo cáo KT - XH của các bộ ngành; các kết quả nghiên cứu về tác động của CTN và các văn bản quản lý của các cấp từ trung ương đến địa phương.